Monthly Archives: januar 2018

CIKLOGRAMI – PRIMER PRIMENE

Ciklogram predstavlja program rada jednog ili više mehanizama / izvršmih uređaja (na pr. hidraulički i pneumatski cilindri).

Blisko je povezan sa kinematskom šemom mehanizma koji se razmatra.

Ciklogram ćemo pokazati na primeru uređaja za povlačenje folije kod jedne mašine za pakovanje.

Najveći broj mašina radi sa cikličnim ponavljanjem operacija u jednakim ili promenljivim intervalima. Interval ciklusa je vreme za koje se izvrše sve operacije predviđene kod mehanizma. On može biti dat linijski / uglovno ili vremenski. U toku rada mehanizma interval ciklusa može biti konstantan ili promenljiv.

Na primeru mašine za pakovanje keksa (slika) objasnićemo kako se formira tehnološki zahtev i linijski ciklogram.Ova mašina se sastoji od osam modula. Svaki od modula vrši po jednu operaciju, i to su :

  1. Povlačenje plastične folije
  2. Grejanje folije
  3. Izvlačenje posuda
  4. Doziranje materijala koji se pakuje
  5. Zatvaranje posuda
  6. Uzdužno otsecanje paketa
  7. Poprečno otsecanje paketa i
  8. Zbirno pakovanje

Na osnovu ovog tehnološkog i tehničkog zahteva sačinjen je linijski ciklogram prikazan na slici

Ciklogram mašine za pakovanje keksa

Kao što se vidi na njemu su simbolički prikazana kretanja svih elemenata mehanizma – u ovom slučaju to je pneumatski mehanizam. Na prikazanom ciklogramu apscisa je realno vreme i pri crtanju je vođeno računa o brzinama kretanja pojedinih članova pneumatskog mehanizma. Linijski ciklogram se može uraditi i tako da je apscisa ugao pogonskog člana mehanizma. Ordinata linijskog ciklograma predstavlja hod članova pneumatskog mehanizma ili nivo signala davača (krajnji prekidači) upotrebljenih za praćenje kretanja mehanizma.

Ova vrsta ciklograma se najčešće upotrebljava za pneumatske i hidrauličke mehanizme. Obično služi kao podloga za izradu pneumatske i hidrauličke šeme ili pak programa za programabilni logički komtroler (PLC) koji upravlja radom ovakvih mehanizama.

Pogledati i ranije objavljen tekst u kome su teorijske osnove o CIKLOGRAMIMA    ( https://hipko.wordpress.com/2013/02/20/upravljanje-pneumatskim-sistemom/),

 kao i tutorijal za crtanje ciklograma u programu FluidSIM   
( https://youtu.be/XnLfPqlMmqY ).